test

Kredi(Ticari alacak) Sigortaları vadeli çalışan firmaları, alıcılarının yaşayabileceği ödeme zorluklarına karşı korumaktadır. Vadeli satışlar ile açık hesap çalışmanın etkisi firmaların nakit akışının üzerinde büyük riskler oluşturmaktadır. Özellikle firmaların %80’e kadar cirolarını oluşturan büyük alıcıların ödeme zorluğuna düşmesi tedarikçilerin nakit akışını ve ödeme dengesini bozarak telafisi mümkün olamayacak sonuçlar doğurabilir. %4 kar marjı ile çalışan bir firmanın EUR 5.000 değerindeki bir tahsil edilemeyen alacağın telafisi için EUR 125.000, EUR 50.000 değerindeki bir tahsil edilemeyen alacağın telafisi için EUR 125.000.000 değerinde yeni satış yapmak gerekmektedir.


Bu durum dikkate alındığında bilançolardaki alacakların firmanın en önemli sermaye kalemlerinden birini oluşturduğu görülmektedir. Sadece bir sigorta olmaktan öte, nakit akışını düzenlenmesine destek olan bir risk yönetim metodu olan ticari alacak sigortası 180 güne kadar vadeli satışlardan doğan alacakları teminat altına alabilmektedir. Alacaklarının teminat altına alınarak ucu hem süre, hem de sonuç açısından açık olan şüpheli alacak tahsilât süreçlerine, hem süre ham de sonuç olarak kesinlik kazandırılması, sigortalının kaynaklarını yeni satışlar için kullanmasına ve dolayısı ile kârlılığını artırılmasına da imkân vermektedir.
Ticari alacak sigortası 3 temel süreçten oluşmaktadır.
1) İSTİHBARAT
İstihbarat, teklif aşamasından başlayarak, poliçenin sona ermesine kadar devam eden ve sigortalıların alıcılarına dair düzenli bilgi akışı sağlayan bir süreçtir. Tek tek alıcı bazında firmanın güncel mali durumu, gelir/gider dengesi, diğer tedarikçilerine karşı ödemelerinde bir gecikme yaşanıp yaşanmadığı gibi kıstaslar üzerinden alıcıların sigortalı üzerinde oluşturduğu risk hesaplanarak söz konusu alıcı için limit belirlenir. Bu limit doğrultusunda sigortalı risklerini yöneterek olası bir ödeme zorluğu ile karşılaştığında, bu durumuna hazırlıksız yakalanmaktan kurtulur.
Söz konusu kıstaslar, sürekli güncellendiği için, önceden kısmi limit verilen bir alıcının limit sonraki bir talep doğrultusunda yükselebileceği gibi, verilerin kötüleştiği bir alıcının da limiti düşürülebilir. Bu sistem ile sigortalının üzerinde bulunan risk seviyesinin kabul edilemez seviyelere ulaşması engellenir. Alıcıların ödeme zorluğunu düşmesi durumunda ise tahsilât sürecini takiben verilen limitler doğrultusunda %90 tazminat sağlanır.
2) TAHSİLÂT
Sigortalının alıcılarında birinin fatura vadesi gelmesine rağmen ödemeyi yapmaması halinde tahsilât süreci başlar. Vadesi geçen ödemeleri sigortalının 60 güne kadar(Azami kredi süresini geçmemek kaydı ile) sigortacıya ileterek Vade Gecikme Bildiriminde bulunası gerekmektedir. Bu 60 günlük süre, sigortalı ile alıcısı arasındaki ticari ilişkin bozulmaması için sigortalının kendi inisiyatifine bırakılmış bir süredir. Sigortalı, alıcı ile arasında olan ilişkiye ve güvene göre bildirimi 1. günde ve ya 59. günde yapabilir. VGB takiben sigortalı azami kredi sonuna kadar tahsilâtı kendi imkânları ile yapmaya çalışabileceği gibi, isterse sigorta şirketine de Müdahale Talebinde bulunabilir. Azami kredi süresini takiben 30 gün içerisinde ise sigortalı müdahale talebinde bulunmak yükümlülüğündedir.
Müdahale talebi yapıldığı andan itibaren, sigorta şirketi söz konusu alıcı için, sigortalı adına borç takibi ve tahsilât sürecini başlatır. Ayrıca söz konusu alıcıya bu noktadan itibaren fatura kesilemez.

Öncelikle sulh, gerekirse hukuk yolu ile devam ettirilen sürecin en önemli noktası, sadece verilen limit için değil, sigortalının borç bakiyesinin tamamı için yürütülüyor olmasıdır. Müdahale talebini takiben en fazla 150 gün devam eden bu süreç içinde herhangi bir tahsilât yapılır ise, bu meblağ sigortalıya iletilir. Yapılan kısmi tahsilât, tazminat miktarından düşülmez ve böylece sigortalının menfaatleri korunmuş olur.
Süreç içerisinde, kısmi tahsilât yapılması ve ya hiç tahsilât yapılamaması durumunda, poliçenin son aşaması olan tazminat süreci başlar.
3) TAZMİNAT
Müdahale talebinin sigorta şirketine iletilmesini takiben başlayan tahsilât sürecinin(150 gün) olumsuz ve ya kısmı tahsilât ile sonuçlanması durumunda tazminat süreci başlar. Tazminat süreci en fazla 30 gün içinde sonuçlanarak sigortalıya söz konusu alıcı için verilen limitin %90’ı tazminat olarak ödenir.
Alıcı tarafında devam eden hukuki süreç de takip edilerek, zaman içinde tahsil edilen alacak miktarının tazminat miktarını aşan kısmı yine sigortalıya iletilir.

Bir Cevap Yazın